O firmie Praca Pomoc Kontakt
 

   


Regulamin świadczenia usług internetowych
firmy Softico
z dnia 28.04.2006 r.

1. Wstęp

Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę Softico.


2. Definicje

Klient - osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Umowa-zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowa na świadczenie usług internetowych, zawierająca między innymi rodzaj i ilość zamawianych usług, ich parametry, wysokość abonamentu i sposób płatności.
Usługi internetowe - usługi świadczone przez Softico drogą internetową polegające w szczególności na udostępnieniu zasobów firmy w celu prowadzenia i utrzymania własnej strony www oraz kont emailowych. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Okres abonamentowy - okres czasu na jaki zawierana jest umowa i za który przysługuje Softico abonament. Przyjmuje się, że upłynięcie okresu abonamentowego które nie zostało poprzedzone wypowiedzeniem umowy rozpoczyna nowy okres abonamentowy na zasadach ustalonych w poprzednim okresie abonamentowym.
Abonament - ustalona w Umowie-zamówieniu opłata za świadczone w okresie abonamentowym usługi.
Faktura pro forma - dokument wystawiany przez firmę Softico będący podstawą do uiszczenia abonamentu.3. Sposób zapłaty

3.1.  Klient po podpisaniu Umowy-zamówienia zobowiązuje się do zapłaty wynikającego z tej umowy należnego abonamentu. Zapłata odbywa się na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro forma.
3.2. Klient zobowiązuje się do zapłaty abonamentu w kolejnych okresach abonamentowych, chyba że wcześniej nastąpiło rozwiązanie umowy.4. Odpowiedzialność

4.1.  Softico zapewnia, że serwery usług są zabezpieczone w możliwie maksymalny sposób przed dostępem osób nieupoważnionych.
4.2.  Softico nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, związanych z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z usług. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utraty danych Klienta, przerwy i opóźnienia w funkcjonowaniu usług i/lub serwerów.
4.3.  Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nazwy kont pocztowych oraz domen nie mogą naruszać praw osób trzecich.
4.4.  Softico nie odpowiada za treść i formę prezentowaną z wykorzystaniem świadczonych przez Softico usług. Całkowita odpowiedzialność spoczywa w tym wypadku na Kliencie.
4.5.  Klient oświadcza że będzie wykorzystywał świadczone przez Softico usługi w zgodzie z obowiązującym prawem i w celach prawnie dozwolonych. W szczególności zabrania się:
a. rozpowszechniania lub przechowywania treści o charakterze pornograficznym lub nielegalnego oprogramowania, a także odnośników do stron o takiej treści
b. rozsyłania niechcianej poczty (spamu)
4.6.  W każdym wypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Softico z tytułu zawartej umowy jest ograniczona do wysokości sumy kwot abonamentów otrzymanych od Klienta w ciągu ostatniego roku.5. Zachwanie tajemnicy

5.1.  Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji otrzymanych od Softico dotyczących usługi, w szczególności nazw kont użytkowników, haseł i numerów pozwalających Klientowi na korzystanie z tych usług.
5.2.  Klient wyraża zgodę na publikację jego danych tj.: nazwy firmy, adresu pocztowego oraz adresu internetowego na liście referencyjnej Softico.
5.3.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych ze świadczeniem usług przez Softico. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Klient ma prawo do wglądu oraz zmiany tych danych.6. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy

6.1.  Softico może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. braku zapłaty abonamentu określonego w pkt. 3.1
b. stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu
6.2.  W pozostałych wypadkach obie strony obowiązuje 1 miesięczny termin wypowiedzenia.
6.3.  W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części abonamentu.7. Inne

7.1.  Softico zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie. Zmieniony regulamin będzie publikowany na oficjalnej stronie internetowej firmy Softico. Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego publikacji.
7.2.  Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2006r. 
Mapa serwisu Polityka prywatnosci Strefa klienta All Rights Reserved 2006 © Softico.pl